فراموش کردم
رتبه کلی: 6236


درباره من
محمدم
متولد1373
زیبایی های زبان ترکی (مسئولین در حضور مردم صحیح صحبت کنند) - قسمت دوم کتاب ها و داستان های ترکی ، آذربایجانی حج خمره ای چیست دعوت به همسرایی 6 بوی پیراهن تو - شعر از خودم در پلایین اتفاق افتاده فروش آپارتمان(شهر میانه) آب دٌر گرانی است که از دست میرود و دریاچه هایمان در صف خشک شدن مرد بودن... «مــن مـَـــــرد رویاهـــای تـــو نـیـسـتـم!»